Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Regulamin organizacyjny KP PSP w Sanoku cz. I

Regulamin organizacyjny
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku

Zatwierdzony zarządzeniem 117/06 dn. 18-12-2006 r.  przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)       kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)       strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)       zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)       wzory pieczęci i stempli;

5)       liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§2. 1. Komenda powiatowa jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu sanockiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Sanok.

§3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)        KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)        OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)        JRG - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)        KSRG - krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

Rozdział 2

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§4.1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się:

1)       dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i  innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)       dokumentację kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych
i organizacji społecznych;

3)       pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)       odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5)       zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;

6)       zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

7)       władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację
z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz
w tygodniu.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)       Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy                     - symbol – PRZ;

2)       Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski           - symbol – POT;

3)       Sekcja Finansów                                                       - symbol – PF;

4)       Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                            - symbol – PJRG;

5)       Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pomocy Prawnej - symbol – PRP.

§6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)       Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski;

2)       Sekcja Finansów;

3)       Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pomocy Prawnej.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)       Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy;

2)       Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

§7.1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

1)        operacyjnych;

2)        szkoleniowych;

3)        kontrolno-rozpoznawczych;

4)        informatyki;

5)        łączności;

6)        obronnych;

7)        ochrony informacji niejawnych.

2. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw:

1)        organizacyjnych i archiwizacji;

2)        kadrowych;

3)        kwatermistrzowskich;

4)        technicznych;

5)        bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 4

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku stanowisk organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1)       planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2)       podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)       sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)       współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)       współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

6)       współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)       załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)       realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)       realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10)   realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)   opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12)   wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)   przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (ustalonych procedur obiegu dokumentów) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;

14)   realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji
w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15)   współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)   realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.

§ 9. Do zadań Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

1)   w zakresie spraw operacyjnych:

a)        analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszaru powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

b)       opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,

c)        przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,

d)       koordynowanie działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,

e)        przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,

f)         analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

g)        zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,

h)        sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

i)          przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych,

j)         nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

k)       przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

l)          przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

m)      koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG,

n)        prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania,

o)       bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

2)    w zakresie spraw szkoleniowych:

a)        planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu,

b)       organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

c)        inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu,

d)       organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2290
Wprowadzony przez: PIOTR KRÓLICKI
Data opublikowania: 2007-02-20 10:55:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-20 11:08:27 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 11:06:05 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 11:03:27 PIOTR KRÓLICKI