Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Zadania i kompetencje

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. nr 96, poz. 667 z 2006 r.)
Do zadań Komendanta Powiatowego PSP należy:

1) kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
2) organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych,
3) organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
6) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8) opracowywanie planów ratowniczych dla obszaru powiatu,
9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14) współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Powiatowy PSP w Sanoku przy pomocy Komendy Powiatowej realizuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu sanockiego, a w szczególności:

1) jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
2) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:
a) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
b) wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
3) przynajmniej raz w roku lub na każde polecenie starosty, składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,
4) wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
6) przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,
7) przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
8) zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych,
9) uzgadnia plany operacyjno – ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
10) przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,
11) uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
12) opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1142
Wprowadzony przez: Kazimierz Pietrzkiewicz
Data opublikowania: 2005-03-03 10:16:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2006-11-02 09:25:37 448