Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Regulamin organizacyjny KP PSP w Sanoku cz. II

3)   w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

a)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,

b)       współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

c)        inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,

d)       opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

e)        opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

f)         analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się,

g)        opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,

h)        organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

i)          rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

j)         przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

k)       przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,

l)          wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,

m)      wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w  znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,

n)        nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej,

o)       opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,

p)       nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

4)   w zakresie spraw informatyki:

a)        analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

b)       zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

c)        nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

d)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,

e)        planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,

f)         sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,

g)        wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,

h)        systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,

i)          realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

j)         administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

k)       utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,

l)          nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

5)   w zakresie spraw łączności:

a)        planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

b)       nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,

c)        zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

d)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,

e)        analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

f)         koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,

g)        planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności,

h)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu  organizacji łączności;

6) w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych - należy  realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

a)        pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

b)       prowadzenie kancelarii tajnej,

c)        zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,

d)       kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,

e)        opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

f)         planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)   w zakresie spraw obronnych:

a)        prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,

b)       koordynowanie realizacji zadań obronnych.

§10. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

1)   w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

a)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

b)       organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

c)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

d)       prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów,

e)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

f)         organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

g)        organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

h)        przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

i)          opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

j)         organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostki ratowniczo-gaśniczej,

k)       realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

l)          prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

2)   w zakresie spraw kadrowych:

a)        realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,

b)       przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,

c)        opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

d)       ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

e)        prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

f)         sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

g)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

h)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

3)   w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

a)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

b)       opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,

c)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

d)       dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

e)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

f)         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej,

g)        prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,

h)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

i)          sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

j)         prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

k)       systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem Operacyjno- Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie,

l)          realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

4)   w zakresie spraw technicznych:

a)        inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

b)       prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

c)        obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

d)       prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

e)        nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

f)         organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,

g)        wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

5)   w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)        prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)       sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

c)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

d)       przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)        ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

f)         współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

g)        uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2472
Wprowadzony przez: Piotr Królicki
Data opublikowania: 2005-03-02 15:18:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-20 11:27:20 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 11:18:20 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:26:12 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:18:53 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:06:43 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:04:06 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:00:54 PIOTR KRÓLICKI zmiana regulaminu