Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Regulamin organizacyjny KP PSP w Sanoku cz. III

§11. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pomocy Prawnej należy  realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2002r. Nr 123, poz.1059 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

§12. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1)       sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)       prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)       prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)       analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)       prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)       nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7)       prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

§13. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

1)       organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)       dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)       wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)       wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)       wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych realizowanych przez JRG PSP w Sanoku z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego;

6)       przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)       współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8)       rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9)       realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

10)   prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego;

11)   udział w aktualizacji:

a)    stanu gotowości operacyjnej,

b)   procedur ratowniczych,

c)    dokumentacji operacyjnej;

12)   udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

Rozdział 5

Wzory pieczęci i stempli

§14. Komenda powiatowa używa:

1)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku”;

2)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku”;

3)       urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku”;

4)       stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Sanoku, woj. podkarpackie;

5)       innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§15.1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2038
Wprowadzony przez: Piotr Królicki
Data opublikowania: 2005-03-02 15:13:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-20 11:32:37 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 11:30:19 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:54:19 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:50:18 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:47:22 PIOTR KRÓLICKI
2007-02-20 10:45:24 PIOTR KRÓLICKI