Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
Realizowane zadania
Realizowane zadania

1)   w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

a)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

b)       organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

c)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

d)       prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
i brakowania dokumentów,

e)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

f)         organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

g)        organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

h)        przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

i)          opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

j)         organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostki ratowniczo-gaśniczej,

k)       realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

l)          prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

2)   w zakresie spraw kadrowych:

a)        realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,

b)       przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,

c)        opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

d)       ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

e)        prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

f)         sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

g)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

h)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

3)   w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

a)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

b)       opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,

c)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

d)       dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

e)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

f)         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej,

g)        prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,

h)        likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

i)          sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

j)         prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

k)       systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem Operacyjno- Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie,

l)          realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

4)   w zakresie spraw technicznych:

a)        inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

b)       prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,

c)        obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

d)       prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

e)        nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

f)         organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,

g)        wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

5)   w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)        prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)       sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

c)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

d)       przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)        ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

f)         współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

g)        uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2034
Wprowadzony przez: Piotr Królicki
Data opublikowania: 2005-03-02 13:17:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-20 09:20:48 PIOTR KRÓLICKI
zmiana zadań do realizacji
2006-10-30 13:32:23 PIOTR KRÓLICKI